خه لات (هدیه)[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
ولی که (رهایش کن )( گناهکار)[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
مالم رومانی ((خانه خرابم کردی )(دنیا))[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
عبادت[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
دل (نمازشب)[ تعداد کلیک : ۲۳۳ ]
بی چاره[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
غفلت[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
دیوار[ تعداد کلیک : ۶۷۵ ]
که س وه ام نیه زانی (کسی مرا درک نمی کند)(مرثیه عمومی)[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
ایمام رضا(ع)[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]