خه لات (هدیه)[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
ولی که (رهایش کن )( گناهکار)[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
مالم رومانی ((خانه خرابم کردی )(دنیا))[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
عبادت[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
دل (نمازشب)[ تعداد کلیک : ۲۶۵ ]
بی چاره[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
غفلت[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
دیوار[ تعداد کلیک : ۷۳۲ ]
که س وه ام نیه زانی (کسی مرا درک نمی کند)(مرثیه عمومی)[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
ایمام رضا(ع)[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]