در باز شد[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
همیشه پیراهن دکمه دارت را[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
کلاغ ها[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
می گرگی درون پوستینم[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
عنکبوتی[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
از دهان درّ های کوه[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]