در باز شد[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
همیشه پیراهن دکمه دارت را[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
کلاغ ها[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
می گرگی درون پوستینم[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
عنکبوتی[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
از دهان درّ های کوه[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]