در باز شد[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
همیشه پیراهن دکمه دارت را[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
کلاغ ها[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
می گرگی درون پوستینم[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
عنکبوتی[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
از دهان درّ های کوه[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]