در باز شد[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
همیشه پیراهن دکمه دارت را[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
کلاغ ها[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
می گرگی درون پوستینم[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
عنکبوتی[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
از دهان درّ های کوه[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]