در باز شد[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
همیشه پیراهن دکمه دارت را[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
کلاغ ها[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
می گرگی درون پوستینم[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
عنکبوتی[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
از دهان درّ های کوه[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]