" هست-بودگی "[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
" لطفن خیر ِ منو نخواه "[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
"دروغ "[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
" سودس وان"[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
" سلول به سلول ام ، توست "[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
" سقوط علامت رضاست "[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
" انسان پرتاب بودگی ست "[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
" خیابان سی و ششم ، ساعت دو بامداد "[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
" سانتی مانتالیسم ِ کوری "[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
" سگ & رگ "[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]