" هست-بودگی "[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
" لطفن خیر ِ منو نخواه "[ تعداد کلیک : ۶۸۳ ]
"دروغ "[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
" سودس وان"[ تعداد کلیک : ۶۹۲ ]
" سلول به سلول ام ، توست "[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
" سقوط علامت رضاست "[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
" انسان پرتاب بودگی ست "[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
" خیابان سی و ششم ، ساعت دو بامداد "[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
" سانتی مانتالیسم ِ کوری "[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
" سگ & رگ "[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]