" هست-بودگی "[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
" لطفن خیر ِ منو نخواه "[ تعداد کلیک : ۶۴۳ ]
"دروغ "[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
" سودس وان"[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
" سلول به سلول ام ، توست "[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
" سقوط علامت رضاست "[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
" انسان پرتاب بودگی ست "[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
" خیابان سی و ششم ، ساعت دو بامداد "[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
" سانتی مانتالیسم ِ کوری "[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
" سگ & رگ "[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]