" هست-بودگی "[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
" لطفن خیر ِ منو نخواه "[ تعداد کلیک : ۶۶۲ ]
"دروغ "[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
" سودس وان"[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
" سلول به سلول ام ، توست "[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
" سقوط علامت رضاست "[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
" انسان پرتاب بودگی ست "[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
" خیابان سی و ششم ، ساعت دو بامداد "[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
" سانتی مانتالیسم ِ کوری "[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
" سگ & رگ "[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]