یک عمر رکاب می زنی[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
به دل زمین می نشیند[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
باد[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
فکر کن[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
وقتی[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
دست ها[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
تشنگی حمله کرده است[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
خوشه های مین[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
وقتی اشک هایم[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
کاش دل را[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
نه آبی پاک[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
عاشق نبود ![ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]