یک عمر رکاب می زنی[ تعداد کلیک : ۶۵۷ ]
به دل زمین می نشیند[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
باد[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
فکر کن[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
وقتی[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
دست ها[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
تشنگی حمله کرده است[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
خوشه های مین[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
وقتی اشک هایم[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
کاش دل را[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
نه آبی پاک[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
عاشق نبود ![ تعداد کلیک : ۶۷۰ ]