دستی مشت می‌کند دلم را[ تعداد کلیک : ۶۵۵ ]
زمین[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
خودت خوب می‌دانی[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
پدر سیاست دان بود[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
صخره[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
پاره‌پاره[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
زنی با ناخن‌های سُرخ[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
پنجره، باز[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
ها... جر...[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]