دستی مشت می‌کند دلم را[ تعداد کلیک : ۶۳۹ ]
زمین[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
خودت خوب می‌دانی[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
پدر سیاست دان بود[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
صخره[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
پاره‌پاره[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
زنی با ناخن‌های سُرخ[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
پنجره، باز[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
ها... جر...[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]