دستی مشت می‌کند دلم را[ تعداد کلیک : ۶۴۲ ]
زمین[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
خودت خوب می‌دانی[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
پدر سیاست دان بود[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
صخره[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
پاره‌پاره[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
زنی با ناخن‌های سُرخ[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
پنجره، باز[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
ها... جر...[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]