دستی مشت می‌کند دلم را[ تعداد کلیک : ۶۵۷ ]
زمین[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
خودت خوب می‌دانی[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
پدر سیاست دان بود[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
صخره[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
پاره‌پاره[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
زنی با ناخن‌های سُرخ[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
پنجره، باز[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
ها... جر...[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]