دستی مشت می‌کند دلم را[ تعداد کلیک : ۶۸۵ ]
زمین[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
خودت خوب می‌دانی[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
پدر سیاست دان بود[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
صخره[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
پاره‌پاره[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
زنی با ناخن‌های سُرخ[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
پنجره، باز[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
ها... جر...[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]