هنوز پیدا میشود مترسکی[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
چه کسی کفشی خواهد دوخت[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
وسکوت[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
دلم برای عروسکی می سوزد[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
سرفه میکنم[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
در می زنم بر دری[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
دستم به ضریحت که می رسد[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
حرم تو[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
زن با چادر گلدار[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]