هنوز پیدا میشود مترسکی[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
چه کسی کفشی خواهد دوخت[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
وسکوت[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
دلم برای عروسکی می سوزد[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
سرفه میکنم[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
در می زنم بر دری[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
دستم به ضریحت که می رسد[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
حرم تو[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
زن با چادر گلدار[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]