تکیه به دیوار[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
محبوبم[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
من صدای سازی که[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
نسل ما[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
می خواستم به سیاتل بروم[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
قطره، قطره آب در سینک ظرفشویی[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
به چشم های در آینه نگاه می کنم[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
امشب تمام خواهم کرد[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
باد می آید[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]