تکیه به دیوار[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
محبوبم[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
من صدای سازی که[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
نسل ما[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
می خواستم به سیاتل بروم[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
قطره، قطره آب در سینک ظرفشویی[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
به چشم های در آینه نگاه می کنم[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
امشب تمام خواهم کرد[ تعداد کلیک : ۳۰۱ ]
باد می آید[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]