تکیه به دیوار[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
محبوبم[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
من صدای سازی که[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
نسل ما[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
می خواستم به سیاتل بروم[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
قطره، قطره آب در سینک ظرفشویی[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
به چشم های در آینه نگاه می کنم[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
امشب تمام خواهم کرد[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
باد می آید[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]