تکیه به دیوار[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
محبوبم[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
من صدای سازی که[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
نسل ما[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
می خواستم به سیاتل بروم[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
قطره، قطره آب در سینک ظرفشویی[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
به چشم های در آینه نگاه می کنم[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
امشب تمام خواهم کرد[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
باد می آید[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]