دایناسور[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
کیف ام را پر نکردم[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
می چرخد باد و مرا به رقص می آورد[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
چاپلین می بینم[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
زمانی می فهم ام بیدارم[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
کمد هایی با در هایی باز[ تعداد کلیک : ۷۰۴ ]
تشک نرم است و فنری[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
به شرلوک هلمز فکر می کنی[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
ونگوگ[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
ساعت رومیزی[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
عصر است[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
اشتباهی می خندی[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]