دایناسور[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
کیف ام را پر نکردم[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
می چرخد باد و مرا به رقص می آورد[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
چاپلین می بینم[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
زمانی می فهم ام بیدارم[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
کمد هایی با در هایی باز[ تعداد کلیک : ۷۰۸ ]
تشک نرم است و فنری[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
به شرلوک هلمز فکر می کنی[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
ونگوگ[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
ساعت رومیزی[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
عصر است[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]
اشتباهی می خندی[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]