دایناسور[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
کیف ام را پر نکردم[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
می چرخد باد و مرا به رقص می آورد[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
چاپلین می بینم[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
زمانی می فهم ام بیدارم[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
کمد هایی با در هایی باز[ تعداد کلیک : ۷۳۹ ]
تشک نرم است و فنری[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
به شرلوک هلمز فکر می کنی[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
ونگوگ[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
ساعت رومیزی[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
عصر است[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
اشتباهی می خندی[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]