دایناسور[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
کیف ام را پر نکردم[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
می چرخد باد و مرا به رقص می آورد[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
چاپلین می بینم[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
زمانی می فهم ام بیدارم[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
کمد هایی با در هایی باز[ تعداد کلیک : ۷۱۵ ]
تشک نرم است و فنری[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
به شرلوک هلمز فکر می کنی[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
ونگوگ[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
ساعت رومیزی[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
عصر است[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
اشتباهی می خندی[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]