یا نبی...[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
یا زهرا...[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
این وطن،مادران....[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
دهلاویه ستاره باران بود[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
هیچ شهیدی گمنام نیست[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
در میان روزهای رفتن تو[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
مادرم خفته بود در خانه[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
بازگشت[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
تو را به سرزمین قلبم فرا خواهم خواند[ تعداد کلیک : ۲۶۹ ]
خفته بدم در مسیر کوتاه نور[ تعداد کلیک : ۲۷۸ ]
ناگاه برخواستم[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]