یا نبی...[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
یا زهرا...[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
این وطن،مادران....[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
دهلاویه ستاره باران بود[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
هیچ شهیدی گمنام نیست[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
در میان روزهای رفتن تو[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
مادرم خفته بود در خانه[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
بازگشت[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
تو را به سرزمین قلبم فرا خواهم خواند[ تعداد کلیک : ۲۷۵ ]
خفته بدم در مسیر کوتاه نور[ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
ناگاه برخواستم[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]