یا نبی...[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
یا زهرا...[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
این وطن،مادران....[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
دهلاویه ستاره باران بود[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
هیچ شهیدی گمنام نیست[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
در میان روزهای رفتن تو[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
مادرم خفته بود در خانه[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
بازگشت[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
تو را به سرزمین قلبم فرا خواهم خواند[ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
خفته بدم در مسیر کوتاه نور[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
ناگاه برخواستم[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]