یا نبی...[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
یا زهرا...[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
این وطن،مادران....[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
دهلاویه ستاره باران بود[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
هیچ شهیدی گمنام نیست[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
در میان روزهای رفتن تو[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
مادرم خفته بود در خانه[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
بازگشت[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
تو را به سرزمین قلبم فرا خواهم خواند[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
خفته بدم در مسیر کوتاه نور[ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]
ناگاه برخواستم[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]