زخم خند واژه های کویر[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
از گل در می آورد[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
پلک می زند[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
اسیر همدیگرند[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
از من سفر خواهد کرد[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
به غرور مرد هایی[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
میان این همه روز[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
مثل سربازی که منتظر علامت باشد[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
مشق هایش را[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
ماهی کوچکی[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]