زخم خند واژه های کویر[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
از گل در می آورد[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
پلک می زند[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
اسیر همدیگرند[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
از من سفر خواهد کرد[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
به غرور مرد هایی[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
میان این همه روز[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
مثل سربازی که منتظر علامت باشد[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
مشق هایش را[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
ماهی کوچکی[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]