زخم خند واژه های کویر[ تعداد کلیک : ۶۳۴ ]
از گل در می آورد[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
پلک می زند[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
اسیر همدیگرند[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
از من سفر خواهد کرد[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
به غرور مرد هایی[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
میان این همه روز[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
مثل سربازی که منتظر علامت باشد[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
مشق هایش را[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
ماهی کوچکی[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]