زخم خند واژه های کویر[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
از گل در می آورد[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
پلک می زند[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
اسیر همدیگرند[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
از من سفر خواهد کرد[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
به غرور مرد هایی[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
میان این همه روز[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
مثل سربازی که منتظر علامت باشد[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
مشق هایش را[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
ماهی کوچکی[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]