زخم خند واژه های کویر[ تعداد کلیک : ۶۸۰ ]
از گل در می آورد[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
پلک می زند[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
اسیر همدیگرند[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
از من سفر خواهد کرد[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
به غرور مرد هایی[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
میان این همه روز[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
مثل سربازی که منتظر علامت باشد[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
مشق هایش را[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
ماهی کوچکی[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]