آستاره بختیاری[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
کُلمِجور[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
یاد تو[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
شب رؤیایی[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
بگذر[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
بازآی به خوابم چه بیایی چه نیایی[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
نگاه آینه[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
سحر از پشت ابرها پیداست[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
رمیده غبار[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
بوسه لاله، خنده یاس[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
شوق کهکشان[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
تا برگردی[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]