آستاره بختیاری[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
کُلمِجور[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
یاد تو[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
شب رؤیایی[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
بگذر[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
بازآی به خوابم چه بیایی چه نیایی[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
نگاه آینه[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
سحر از پشت ابرها پیداست[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
رمیده غبار[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
بوسه لاله، خنده یاس[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
شوق کهکشان[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
تا برگردی[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]