آستاره بختیاری[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
کُلمِجور[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
یاد تو[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
شب رؤیایی[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
بگذر[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
بازآی به خوابم چه بیایی چه نیایی[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
نگاه آینه[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
سحر از پشت ابرها پیداست[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
رمیده غبار[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
بوسه لاله، خنده یاس[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
شوق کهکشان[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
تا برگردی[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]