آستاره بختیاری[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
کُلمِجور[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
یاد تو[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
شب رؤیایی[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
بگذر[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
بازآی به خوابم چه بیایی چه نیایی[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
نگاه آینه[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
سحر از پشت ابرها پیداست[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
رمیده غبار[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
بوسه لاله، خنده یاس[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
شوق کهکشان[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
تا برگردی[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]