برایم لااقل ای عشق واکن ابروانت را
بنیامین دیلم کتولی[ تعداد کلیک : ۱۰۰۰ ]
درون آینه اش هیچ غیر آه ندارد
بنیامین دیلم کتولی[ تعداد کلیک : ۷۵۵ ]
همیشه عشق گریزان و مرگ پشت در است
بنیامین دیلم کتولی[ تعداد کلیک : ۹۱۱ ]
از چه رو بیهوده می کوشی بیایی نیستم
بنیامین دیلم کتولی[ تعداد کلیک : ۸۹۰ ]
هم اینکه هر غزل ناب را تو می بینی
بنیامین دیلم کتولی[ تعداد کلیک : ۹۲۷ ]
هرآنکه روی تورا دیده غرق آه شدست
بنیامین دیلم کتولی[ تعداد کلیک : ۸۰۰ ]
نه سر از کار این دنیای بی معنا در آوردم
بنیامین دیلم کتولی[ تعداد کلیک : ۸۰۵ ]