پدر مفقودالاثر[ تعداد کلیک : ۷۴۴ ]
و جایگاه شهداء ...[ تعداد کلیک : ۷۷۵ ]
پدر ! از خون تو نمی گذرما[ تعداد کلیک : ۱۰۰۶ ]
به ذکر پاک « یا سُبّوح» و « یا قُدّوس» می مانی[ تعداد کلیک : ۹۲۹ ]