شاعر شکن[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
ما میوه شاخه های بادابادیم[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
تا مُهر تو را بر سر سجاده ببینم[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
در عشق شکوه لحظه ها را دیدم[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
پلک بستی که تماشا به تمنا برسد[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
با عربده های مست خواهد آمد[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
از چهره افروخته شمعی داری[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
آن فرصت جاودانه را گم کردم[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
خودم[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
دیده ام لابلای موهایش[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
هر آینه پشت سر[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]