شاعر شکن[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
ما میوه شاخه های بادابادیم[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
تا مُهر تو را بر سر سجاده ببینم[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
در عشق شکوه لحظه ها را دیدم[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
پلک بستی که تماشا به تمنا برسد[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
با عربده های مست خواهد آمد[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
از چهره افروخته شمعی داری[ تعداد کلیک : ۶۷۲ ]
آن فرصت جاودانه را گم کردم[ تعداد کلیک : ۷۶۴ ]
خودم[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
دیده ام لابلای موهایش[ تعداد کلیک : ۸۹۸ ]
هر آینه پشت سر[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]