بچه بازی[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
دستانش[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
تا دیگر[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
نبودی...[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
عطسه[ تعداد کلیک : ۲۸۹ ]
این شهر[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
وداع[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
ترسیده ام[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
خبر[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
مرگ[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
حالا[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
سقوط[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]