می روم گاهی به روی پشت بام[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
آشنایی با تمام عابران[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
زمین یک چیز گردی[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
سنجابه روی شاخه لالا کرده[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
گرفته بود غصه از من[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
ای درخت قد بلند[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
کادو گرفتم از خاله[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
جاروی دسته دار زرد و لاغر[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
اِن قد نشین روی غذام[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]