می روم گاهی به روی پشت بام[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
آشنایی با تمام عابران[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
زمین یک چیز گردی[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
سنجابه روی شاخه لالا کرده[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
گرفته بود غصه از من[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
ای درخت قد بلند[ تعداد کلیک : ۶۹۰ ]
کادو گرفتم از خاله[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
جاروی دسته دار زرد و لاغر[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
اِن قد نشین روی غذام[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]