می روم گاهی به روی پشت بام[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
آشنایی با تمام عابران[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
زمین یک چیز گردی[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
سنجابه روی شاخه لالا کرده[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
گرفته بود غصه از من[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
ای درخت قد بلند[ تعداد کلیک : ۶۴۹ ]
کادو گرفتم از خاله[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
جاروی دسته دار زرد و لاغر[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
اِن قد نشین روی غذام[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]