می روم گاهی به روی پشت بام[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
آشنایی با تمام عابران[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
زمین یک چیز گردی[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
سنجابه روی شاخه لالا کرده[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
گرفته بود غصه از من[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
ای درخت قد بلند[ تعداد کلیک : ۶۶۰ ]
کادو گرفتم از خاله[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
جاروی دسته دار زرد و لاغر[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
اِن قد نشین روی غذام[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]