می روم گاهی به روی پشت بام[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
آشنایی با تمام عابران[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
زمین یک چیز گردی[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
سنجابه روی شاخه لالا کرده[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
گرفته بود غصه از من[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
ای درخت قد بلند[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]
کادو گرفتم از خاله[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
جاروی دسته دار زرد و لاغر[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
اِن قد نشین روی غذام[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]