لابلای انگشتان زمستان زاده می شوند[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
دفترم رابادبرد[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
ابرهارابی باران می خواهند[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
کودکی هایت را[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
گرگهابیدارند[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
آن بالاکه می ایستی[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
پلنگها،نه ازتاریکی می ترسند[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
خاموش نمی شوند درهیجان باد[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
پنج بارتورانفس می کشندپنجره ها[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
ریشه های درخت سیب راهم که بسوزانند[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
زمستان هیچ حرفی برای گفتن ندارد[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
بوی پیراهنت راسالهاست[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]