لابلای انگشتان زمستان زاده می شوند[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
دفترم رابادبرد[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
ابرهارابی باران می خواهند[ تعداد کلیک : ۶۴۲ ]
کودکی هایت را[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
گرگهابیدارند[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
آن بالاکه می ایستی[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
پلنگها،نه ازتاریکی می ترسند[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
خاموش نمی شوند درهیجان باد[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
پنج بارتورانفس می کشندپنجره ها[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
ریشه های درخت سیب راهم که بسوزانند[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
زمستان هیچ حرفی برای گفتن ندارد[ تعداد کلیک : ۶۲۳ ]
بوی پیراهنت راسالهاست[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]