لابلای انگشتان زمستان زاده می شوند[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
دفترم رابادبرد[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
ابرهارابی باران می خواهند[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
کودکی هایت را[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
گرگهابیدارند[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
آن بالاکه می ایستی[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
پلنگها،نه ازتاریکی می ترسند[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
خاموش نمی شوند درهیجان باد[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
پنج بارتورانفس می کشندپنجره ها[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
ریشه های درخت سیب راهم که بسوزانند[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
زمستان هیچ حرفی برای گفتن ندارد[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
بوی پیراهنت راسالهاست[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]