لابلای انگشتان زمستان زاده می شوند[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
دفترم رابادبرد[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
ابرهارابی باران می خواهند[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
کودکی هایت را[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
گرگهابیدارند[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
آن بالاکه می ایستی[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
پلنگها،نه ازتاریکی می ترسند[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
خاموش نمی شوند درهیجان باد[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
پنج بارتورانفس می کشندپنجره ها[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
ریشه های درخت سیب راهم که بسوزانند[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
زمستان هیچ حرفی برای گفتن ندارد[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
بوی پیراهنت راسالهاست[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]