دانه[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
برف[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
جای پوتین سرباز ها[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
عماد اسدی[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
چه بگویم؟[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
مثل رفتن روز[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
برف می بارید[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
چهره رنگ پریده[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
مترسک مزرعه ی پدری[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
دست هایم را که می گیری[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
انقدر به هم زُل زدیم که[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
برای درخت[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]