دانه[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
برف[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
جای پوتین سرباز ها[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
عماد اسدی[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
چه بگویم؟[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
مثل رفتن روز[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
برف می بارید[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
چهره رنگ پریده[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
مترسک مزرعه ی پدری[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
دست هایم را که می گیری[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
انقدر به هم زُل زدیم که[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
برای درخت[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]