دانه[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
برف[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
جای پوتین سرباز ها[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
عماد اسدی[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
چه بگویم؟[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
مثل رفتن روز[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
برف می بارید[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
چهره رنگ پریده[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
مترسک مزرعه ی پدری[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
دست هایم را که می گیری[ تعداد کلیک : ۶۲۴ ]
انقدر به هم زُل زدیم که[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
برای درخت[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]