دانه[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
برف[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
جای پوتین سرباز ها[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
عماد اسدی[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
چه بگویم؟[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
مثل رفتن روز[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
برف می بارید[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
چهره رنگ پریده[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
مترسک مزرعه ی پدری[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
دست هایم را که می گیری[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
انقدر به هم زُل زدیم که[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
برای درخت[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]