دانه[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
برف[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
جای پوتین سرباز ها[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
عماد اسدی[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
چه بگویم؟[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
مثل رفتن روز[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
برف می بارید[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
چهره رنگ پریده[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
مترسک مزرعه ی پدری[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
دست هایم را که می گیری[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
انقدر به هم زُل زدیم که[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
برای درخت[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]