به یاد آن روزهای آژیر و بمباران[ تعداد کلیک : ۸۰۶ ]
بی چتر در حوالی چهارشنبه ها[ تعداد کلیک : ۷۰۴ ]
خاتون باران ندیده[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
برای همسایه های سیلی خورده من[ تعداد کلیک : ۶۲۴ ]
در انفرادی آفتاب[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
خبرتازه ای نیست[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]