به یاد آن روزهای آژیر و بمباران[ تعداد کلیک : ۷۷۴ ]
بی چتر در حوالی چهارشنبه ها[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]
خاتون باران ندیده[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
برای همسایه های سیلی خورده من[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
در انفرادی آفتاب[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
خبرتازه ای نیست[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]