به یاد آن روزهای آژیر و بمباران[ تعداد کلیک : ۷۵۹ ]
بی چتر در حوالی چهارشنبه ها[ تعداد کلیک : ۶۵۷ ]
خاتون باران ندیده[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
برای همسایه های سیلی خورده من[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
در انفرادی آفتاب[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
خبرتازه ای نیست[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]