به یاد آن روزهای آژیر و بمباران[ تعداد کلیک : ۷۵۳ ]
بی چتر در حوالی چهارشنبه ها[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
خاتون باران ندیده[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
برای همسایه های سیلی خورده من[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
در انفرادی آفتاب[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
خبرتازه ای نیست[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]