به یاد آن روزهای آژیر و بمباران[ تعداد کلیک : ۷۶۹ ]
بی چتر در حوالی چهارشنبه ها[ تعداد کلیک : ۶۷۱ ]
خاتون باران ندیده[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
برای همسایه های سیلی خورده من[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
در انفرادی آفتاب[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
خبرتازه ای نیست[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]