تحمل می کند ما را[ تعداد کلیک : ۷۹۷ ]
هیچ مگو[ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
مه لقا[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
شاه صنم[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
مهجوری[ تعداد کلیک : ۷۲۰ ]
بر همان بادم نشان[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
ویرانه[ تعداد کلیک : ۶۳۹ ]
خواب نهان[ تعداد کلیک : ۷۶۸ ]
ناز بهار[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]