تحمل می کند ما را[ تعداد کلیک : ۷۹۳ ]
هیچ مگو[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]
مه لقا[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
شاه صنم[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
مهجوری[ تعداد کلیک : ۷۱۶ ]
بر همان بادم نشان[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
ویرانه[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
خواب نهان[ تعداد کلیک : ۷۶۵ ]
ناز بهار[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]