تحمل می کند ما را[ تعداد کلیک : ۷۸۰ ]
هیچ مگو[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
مه لقا[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
شاه صنم[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
مهجوری[ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
بر همان بادم نشان[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
ویرانه[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
خواب نهان[ تعداد کلیک : ۷۴۹ ]
ناز بهار[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]