شاید جایی دیگر[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
این اسیری پرندهایست که . . .[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
دَهکِ چندم از چوب‌خطِ خاطره[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
بروکسلِ -ندید- کسل شده![ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
اجرای عاشقانه‌ی نارنج (برای پسرم)[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
تولّد[ تعداد کلیک : ۶۵۲ ]
مثلث عشقیِ ماه و من و آه![ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
در انقراض نگاهِ نابِ نباتی ما[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
فقط در لرستان نیست که دور، دیر می‌شود![ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
مخرج مشترک[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
میان پاهای پل[ تعداد کلیک : ۶۳۱ ]
تاریخ ترسناک گل[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]