شب ها خواب می بینم[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
بعد از چشمهایت می میرم[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]
حسودی می کند رفته گر[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
امـروز در ایــن قافیه آه افتــاده[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
تاریکیِ شب ، سکوت ، سنگینیِ برف[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
بی رحم ، چروکیده و پیرم کرده[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
با تیـــر بدونِ باره اش می کــردی[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
با نو دلِ من در تب و تاب افتاده[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
شب سوخت و رنگ از رخِ مهتاب پرید[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
بد بیار[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
خاطره[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
حرف های خنده دار[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]