شب ها خواب می بینم[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
بعد از چشمهایت می میرم[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]
حسودی می کند رفته گر[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
امـروز در ایــن قافیه آه افتــاده[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
تاریکیِ شب ، سکوت ، سنگینیِ برف[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
بی رحم ، چروکیده و پیرم کرده[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
با تیـــر بدونِ باره اش می کــردی[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
با نو دلِ من در تب و تاب افتاده[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
شب سوخت و رنگ از رخِ مهتاب پرید[ تعداد کلیک : ۲۸۳ ]
بد بیار[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
خاطره[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
حرف های خنده دار[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]