قطره های باران را[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
باکتری های درون غارهای تاریک[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
تو در باد که می رقصی[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
فاتح قله هایی[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
خانه ی من[ تعداد کلیک : ۲۵۶ ]
ابروهای تاریخ را[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
آشیانه ی صلح[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
حرف که می زنی[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]