قطره های باران را[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
باکتری های درون غارهای تاریک[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
تو در باد که می رقصی[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
فاتح قله هایی[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
خانه ی من[ تعداد کلیک : ۲۵۱ ]
ابروهای تاریخ را[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
آشیانه ی صلح[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
حرف که می زنی[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]