قطره های باران را[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
باکتری های درون غارهای تاریک[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
تو در باد که می رقصی[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
فاتح قله هایی[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
خانه ی من[ تعداد کلیک : ۲۶۱ ]
ابروهای تاریخ را[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
آشیانه ی صلح[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
حرف که می زنی[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]