قطره های باران را[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
باکتری های درون غارهای تاریک[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
تو در باد که می رقصی[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
فاتح قله هایی[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
خانه ی من[ تعداد کلیک : ۲۶۴ ]
ابروهای تاریخ را[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
آشیانه ی صلح[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
حرف که می زنی[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]