از چشمانم اسپارتاکوس بیدار می شود.[ تعداد کلیک : ۷۰۱ ]
تصادف![ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
هر دیوار در شهر خانه کارگریست[ تعداد کلیک : ۷۵۴ ]
خلیجی بی مرغ مهاجرم[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
زیر پوستم زنی سربازمخفی ست[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
سرخپوست[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
بوق ها فرصت گفتن نمی دهند[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
هوای پایتخت پاک است[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
من عروسی هستم که صبح ها کت و شلوار می پوشد![ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
پاهایم کهنه شده اند[ تعداد کلیک : ۷۵۷ ]
سلام بهارنارنجم[ تعداد کلیک : ۶۶۹ ]
سلسله عالیجناب خاتون میرزا[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]