ایستاده ام[ تعداد کلیک : ۱۰۳۴ ]
بی عبور رفتگر[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
در دستهای من[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
سر پر حرفی من[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
بابای من است[ تعداد کلیک : ۷۸۴ ]
پرنده رو گرفتم[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
نام تو یک کوچه نیست[ تعداد کلیک : ۷۰۷ ]
فکر کهنه ای بود[ تعداد کلیک : ۶۴۳ ]
زد ضربه ی سختی[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
ستاره ها[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
پرنده جفت خود را[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
بود سر زمین ما[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
مدادم خوشنویس است[ تعداد کلیک : ۶۷۷ ]