چه گریه ای می کند خداوند[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
گربه ی شیطون[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
مامان و بابا آوردن[ تعداد کلیک : ۲۷۷ ]
زمستون از راه رسیده دوباره[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
ساعت روی دیوار[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]