مدی،شاعرشدم[ تعداد کلیک : ۹۴۸ ]
بخت[ تعداد کلیک : ۹۳۱ ]
در حزن پرسه های بی تغزّل[ تعداد کلیک : ۱۰۷۶ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۷۸۹ ]
باستانی[ تعداد کلیک : ۸۵۴ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۸۲۵ ]
نازکانه[ تعداد کلیک : ۱۰۸۶ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۸۴۳ ]
کبوترانه[ تعداد کلیک : ۹۸۶ ]
روزی می آیم[ تعداد کلیک : ۸۵۸ ]
ستاره ی بخت خود[ تعداد کلیک : ۹۰۹ ]
امیرآباد[ تعداد کلیک : ۶۹۵ ]