مدی،شاعرشدم[ تعداد کلیک : ۹۸۰ ]
بخت[ تعداد کلیک : ۹۶۶ ]
در حزن پرسه های بی تغزّل[ تعداد کلیک : ۱۱۰۵ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۸۱۶ ]
باستانی[ تعداد کلیک : ۸۹۸ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۸۶۸ ]
نازکانه[ تعداد کلیک : ۱۱۲۱ ]
غریبانه[ تعداد کلیک : ۸۷۹ ]
کبوترانه[ تعداد کلیک : ۱۰۲۳ ]
روزی می آیم[ تعداد کلیک : ۸۹۱ ]
ستاره ی بخت خود[ تعداد کلیک : ۹۴۹ ]
امیرآباد[ تعداد کلیک : ۷۲۷ ]