من وَ او توی جنگ، با همیم[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
من وَ او روزهای هفته ایم[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
من وَ او[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
باد و آب و آفتاب و خاک[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
صبح را[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
رهبر گروهی از درخت هاست[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
برگ های این درخت را[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
رسم دوستی نگه نداشت[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
یک درخت[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
با دلی پر از امید[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]