من وَ او توی جنگ، با همیم[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
من وَ او روزهای هفته ایم[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
من وَ او[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
باد و آب و آفتاب و خاک[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
صبح را[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
رهبر گروهی از درخت هاست[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
برگ های این درخت را[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
رسم دوستی نگه نداشت[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
یک درخت[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
با دلی پر از امید[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]