من بمباران شده ام[ تعداد کلیک : ۶۴۲ ]
آدمی هیچ وقت پاک نمی شود[ تعداد کلیک : ۶۸۱ ]
من بجای تمام دستهای مردم حرف می زنم[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
من راحت تانکی را روی کاغذ نقاشی ام می کشیدم[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
حنابندان جنگ[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
من بمباران شده ام[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
نفس در هذیان خطوط[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
دوست دارم با فایز برای خودم بخوانم[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
یادگار کودکی مان[ تعداد کلیک : ۶۹۳ ]