آن قدر خسته ام[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
ساختمان دوازده طبقه[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
پله های داد گاه را[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
منتقد که شعر مرا شنید[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
شیطان[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
وقتی جدا شدی[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]