آن قدر خسته ام[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
ساختمان دوازده طبقه[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
پله های داد گاه را[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
منتقد که شعر مرا شنید[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
شیطان[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
وقتی جدا شدی[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]