آن قدر خسته ام[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
ساختمان دوازده طبقه[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
پله های داد گاه را[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
منتقد که شعر مرا شنید[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
شیطان[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
وقتی جدا شدی[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]