آن قدر خسته ام[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
ساختمان دوازده طبقه[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
پله های داد گاه را[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
منتقد که شعر مرا شنید[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
شیطان[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
وقتی جدا شدی[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]