گم گشته[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
آه دل[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
چنگ شباهنگ[ تعداد کلیک : ۶۳۱ ]
ای گل[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
بیابان طلب[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
پادشه حسن[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
جوهر لوح و قلم[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
کویر خسته[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
ای باد[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
طواف دیده[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
عزم منا دارد علی[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
کجایی؟[ تعداد کلیک : ۶۳۹ ]