رفتن همیشه هست[ تعداد کلیک : ۸۸۱ ]
بت ِ من[ تعداد کلیک : ۶۹۳ ]
انقدر زیبا نباش[ تعداد کلیک : ۸۷۲ ]
دیوونه ها[ تعداد کلیک : ۹۳۹ ]
مثل یه بارون شدید[ تعداد کلیک : ۸۸۲ ]
نمیخوام[ تعداد کلیک : ۷۸۵ ]
بند پوتین[ تعداد کلیک : ۷۹۳ ]