رفتن همیشه هست[ تعداد کلیک : ۹۵۲ ]
بت ِ من[ تعداد کلیک : ۷۴۵ ]
انقدر زیبا نباش[ تعداد کلیک : ۹۴۴ ]
دیوونه ها[ تعداد کلیک : ۹۸۶ ]
مثل یه بارون شدید[ تعداد کلیک : ۹۳۳ ]
نمیخوام[ تعداد کلیک : ۸۲۸ ]
بند پوتین[ تعداد کلیک : ۸۴۰ ]