رفتن همیشه هست[ تعداد کلیک : ۹۱۴ ]
بت ِ من[ تعداد کلیک : ۷۱۸ ]
انقدر زیبا نباش[ تعداد کلیک : ۹۱۲ ]
دیوونه ها[ تعداد کلیک : ۹۶۷ ]
مثل یه بارون شدید[ تعداد کلیک : ۹۱۳ ]
نمیخوام[ تعداد کلیک : ۸۰۹ ]
بند پوتین[ تعداد کلیک : ۸۱۹ ]