رفتن همیشه هست[ تعداد کلیک : ۸۹۸ ]
بت ِ من[ تعداد کلیک : ۷۰۴ ]
انقدر زیبا نباش[ تعداد کلیک : ۸۹۰ ]
دیوونه ها[ تعداد کلیک : ۹۵۳ ]
مثل یه بارون شدید[ تعداد کلیک : ۸۹۹ ]
نمیخوام[ تعداد کلیک : ۷۹۶ ]
بند پوتین[ تعداد کلیک : ۸۰۲ ]