کاش وارونگی تکامل بود[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
رفت و رفت و به باتلاق رسید[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
رفته ­گران محل[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
جشن مهر[ تعداد کلیک : ۶۳۶ ]
مادر[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
به یاد پدر که بوی شاه­ بهرام را با خود بُرد[ تعداد کلیک : ۸۵۷ ]
مَه وَ یادِت رَهتِنِه مَشک و مَلارَل زِیتَرِی؟[ تعداد کلیک : ۷۳۴ ]
مالَه بارِی­کِنِن و خُم سَرِ وارِی­مِیرُم[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
زل می­زند به سفیدی برف[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
خواستم شاخه ­ی گردویی باشم در باران­های دِه[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
کامیون[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
سخت است[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
توت فرنگی[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
باغِمُو بِیثَمَرابی بِی خُت[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]