کاش وارونگی تکامل بود[ تعداد کلیک : ۶۸۴ ]
رفت و رفت و به باتلاق رسید[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
رفته ­گران محل[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
جشن مهر[ تعداد کلیک : ۶۹۱ ]
مادر[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
به یاد پدر که بوی شاه­ بهرام را با خود بُرد[ تعداد کلیک : ۹۳۰ ]
مَه وَ یادِت رَهتِنِه مَشک و مَلارَل زِیتَرِی؟[ تعداد کلیک : ۸۰۹ ]
مالَه بارِی­کِنِن و خُم سَرِ وارِی­مِیرُم[ تعداد کلیک : ۷۴۰ ]
زل می­زند به سفیدی برف[ تعداد کلیک : ۶۷۶ ]
خواستم شاخه ­ی گردویی باشم در باران­های دِه[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
کامیون[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
سخت است[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
توت فرنگی[ تعداد کلیک : ۶۵۰ ]
باغِمُو بِیثَمَرابی بِی خُت[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]