کاش وارونگی تکامل بود[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
رفت و رفت و به باتلاق رسید[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
رفته ­گران محل[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
جشن مهر[ تعداد کلیک : ۶۴۹ ]
مادر[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
به یاد پدر که بوی شاه­ بهرام را با خود بُرد[ تعداد کلیک : ۸۷۶ ]
مَه وَ یادِت رَهتِنِه مَشک و مَلارَل زِیتَرِی؟[ تعداد کلیک : ۷۵۴ ]
مالَه بارِی­کِنِن و خُم سَرِ وارِی­مِیرُم[ تعداد کلیک : ۶۷۷ ]
زل می­زند به سفیدی برف[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
خواستم شاخه ­ی گردویی باشم در باران­های دِه[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
کامیون[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
سخت است[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
توت فرنگی[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
باغِمُو بِیثَمَرابی بِی خُت[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]