کاش وارونگی تکامل بود[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
رفت و رفت و به باتلاق رسید[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
رفته ­گران محل[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
جشن مهر[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
مادر[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
به یاد پدر که بوی شاه­ بهرام را با خود بُرد[ تعداد کلیک : ۸۸۵ ]
مَه وَ یادِت رَهتِنِه مَشک و مَلارَل زِیتَرِی؟[ تعداد کلیک : ۷۶۵ ]
مالَه بارِی­کِنِن و خُم سَرِ وارِی­مِیرُم[ تعداد کلیک : ۶۹۱ ]
زل می­زند به سفیدی برف[ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]
خواستم شاخه ­ی گردویی باشم در باران­های دِه[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
کامیون[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
سخت است[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
توت فرنگی[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
باغِمُو بِیثَمَرابی بِی خُت[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]