کاش وارونگی تکامل بود[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
رفت و رفت و به باتلاق رسید[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
رفته ­گران محل[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
جشن مهر[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
مادر[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
به یاد پدر که بوی شاه­ بهرام را با خود بُرد[ تعداد کلیک : ۸۲۰ ]
مَه وَ یادِت رَهتِنِه مَشک و مَلارَل زِیتَرِی؟[ تعداد کلیک : ۷۱۸ ]
مالَه بارِی­کِنِن و خُم سَرِ وارِی­مِیرُم[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
زل می­زند به سفیدی برف[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
خواستم شاخه ­ی گردویی باشم در باران­های دِه[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
کامیون[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
سخت است[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
توت فرنگی[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
باغِمُو بِیثَمَرابی بِی خُت[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]