غم اومایه در حونم ئو دراغل گرته[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
والله وه خودا آخر زه مونه[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
چن مالگه ئومای ، چن هلت رتی[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
یا علی هه نای، وخته هه نامه[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
هبوط...[ تعداد کلیک : ۶۹۴ ]
ازگِل...*[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
سارا...[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
عشوه‌ی زن...[ تعداد کلیک : ۱۰۸۴ ]
آشور بانی پال...[ تعداد کلیک : ۷۱۳ ]
زود شاعر می‌شوی...[ تعداد کلیک : ۷۰۲ ]
فالگیر 1[ تعداد کلیک : ۷۰۹ ]
اهل شالمان[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]