چوپان ها دروغ گفتند[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
از پشت میله ها[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
طغیان قشنگی است مرگ ![ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
نه به تو ... نه به ماه[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
برگرد و بهم بریز هرگزهارا[ تعداد کلیک : ۶۴۹ ]
هر روز نشستند خدای من وتو[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
عاشق شده بود و داشت دلدار،یکی[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
هرچند که تو در پی آزار منی[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
در حال دعا مناره ها ،مقبره ها[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
تلخ است خبر:سربه هوا شد سارا[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]