چوپان ها دروغ گفتند[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
از پشت میله ها[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
طغیان قشنگی است مرگ ![ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
نه به تو ... نه به ماه[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
برگرد و بهم بریز هرگزهارا[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
هر روز نشستند خدای من وتو[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
عاشق شده بود و داشت دلدار،یکی[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
هرچند که تو در پی آزار منی[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
در حال دعا مناره ها ،مقبره ها[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
تلخ است خبر:سربه هوا شد سارا[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]