هنوز نمرده ام[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
می شد فراموش کنیم جنگل را[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
غم را در پیراهنم پنهان میکنم[ تعداد کلیک : ۳۰۱ ]
مادر بزرگ که زنده بود[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
تو را با لبهای بسته آوردند[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
برایم دست تکان می دهد[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
این روزها تمام اتفاق ها[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
ایستادنت کنار ماه[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
می شد اندوه را[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]