هنوز نمرده ام[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
می شد فراموش کنیم جنگل را[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
غم را در پیراهنم پنهان میکنم[ تعداد کلیک : ۲۷۳ ]
مادر بزرگ که زنده بود[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
تو را با لبهای بسته آوردند[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
برایم دست تکان می دهد[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
این روزها تمام اتفاق ها[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
ایستادنت کنار ماه[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
می شد اندوه را[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]