به پهلوی چپ بخوابم[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
دریک بمب گذاری در بیروت[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
خدای قبیله ای در کنیا[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
در پرتو تشعشعات اتمی[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
سالهاست مسافری از اینجا نمی گذرد[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
در اردوگاهی در یرموک[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
کورد غمگینی هستم[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
ماه ِ سرخ ِ پشت دنده هایم هستی[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
ماه بزرگ[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
در حومه ی حلب به تو فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
خنده ی تو[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
دریکی از تظاهرات بهار عرب[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]