به پهلوی چپ بخوابم[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
دریک بمب گذاری در بیروت[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
خدای قبیله ای در کنیا[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
در پرتو تشعشعات اتمی[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
سالهاست مسافری از اینجا نمی گذرد[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
در اردوگاهی در یرموک[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
کورد غمگینی هستم[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
ماه ِ سرخ ِ پشت دنده هایم هستی[ تعداد کلیک : ۶۳۶ ]
ماه بزرگ[ تعداد کلیک : ۶۱۴ ]
در حومه ی حلب به تو فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
خنده ی تو[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
دریکی از تظاهرات بهار عرب[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]