استخوانهام درخت[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
بزرگ[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
از اینجایی که من جهان را می بینم[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
آخرین پوستت را که بیندازی[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
در مرزِ هر حجاب ضلعی عقب نشست[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
دستانت شبهایی را از چله بر می دارد[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
شکل دیگرش همینجاست[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
باید برید وُ به گونه ی مخاطب[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
به ساعت که زُل می زنی[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
الماس در آفریقا[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
به کناره خو کرده ایم[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]