استخوانهام درخت[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
بزرگ[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
از اینجایی که من جهان را می بینم[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
آخرین پوستت را که بیندازی[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
در مرزِ هر حجاب ضلعی عقب نشست[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
دستانت شبهایی را از چله بر می دارد[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
شکل دیگرش همینجاست[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
باید برید وُ به گونه ی مخاطب[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
به ساعت که زُل می زنی[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
الماس در آفریقا[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
به کناره خو کرده ایم[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]