شمعی برای باد[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
فارس هستی و فارس می‌مانی...[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
طرح صلیب[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
هم قطاری ها[ تعداد کلیک : ۶۱۴ ]
حس پشیمانی[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
دانه‌های اسپند[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
خاطره...[ تعداد کلیک : ۶۸۰ ]
دریا[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
صید مروارید[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]