شمعی برای باد[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
فارس هستی و فارس می‌مانی...[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
طرح صلیب[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
هم قطاری ها[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
حس پشیمانی[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
دانه‌های اسپند[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
خاطره...[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
دریا[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
صید مروارید[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]