کره ی جغرافیا[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
خیلی پیش تر از جاده ها[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
تو[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
چراغ ها را خاموش می کنم.[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
عمر جاده ها کوتاه می شود[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
همین حالا دستانم را بگیر.[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
یک راه می کشم[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
تمام رنگ ها و قلم موها و بوم های جهان را هم که داشته باشی[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
یادت نیست؟[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
دست روی دست[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]