کره ی جغرافیا[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
خیلی پیش تر از جاده ها[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
تو[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
چراغ ها را خاموش می کنم.[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
عمر جاده ها کوتاه می شود[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
همین حالا دستانم را بگیر.[ تعداد کلیک : ۲۹۲ ]
یک راه می کشم[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
تمام رنگ ها و قلم موها و بوم های جهان را هم که داشته باشی[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
یادت نیست؟[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
دست روی دست[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]