باز هم که برگشتی پاییز![ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
انگور مانیزان[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
شال گردنت که چهار انگشت کناره داشت[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
حمام چال[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
من ِ متولد اول مهر[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
مثل من[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
باران که می زند[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
خب پس بیا[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
کولی ِ ایلیاتی[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
طرفی که نیستی[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
حلقه[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
ارگ من[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]