باز هم که برگشتی پاییز![ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
انگور مانیزان[ تعداد کلیک : ۶۶۸ ]
شال گردنت که چهار انگشت کناره داشت[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
حمام چال[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
من ِ متولد اول مهر[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
مثل من[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
باران که می زند[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
خب پس بیا[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
کولی ِ ایلیاتی[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
طرفی که نیستی[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
حلقه[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
ارگ من[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]