نقاشی پله هایی را دیدم[ تعداد کلیک : ۷۰۹ ]
دیپلمات های بزرگ دنیا[ تعداد کلیک : ۱۰۲۱ ]
دل از ما بر نمی گیرد[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
تماشای ماه[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
پای غروب[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
تا ریشه هایش را در آغوش بگیرم[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
فرا گرفته دشت را[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
روزهایی که من نیستم[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
چند سال یک بار[ تعداد کلیک : ۷۴۷ ]
روز های ارغوانی[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
مشتی گنجشک در دل باغ[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
دلمان خوش بود[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
کوچ می کنم سحر[ تعداد کلیک : ۶۶۴ ]