نقاشی پله هایی را دیدم[ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]
دیپلمات های بزرگ دنیا[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
دل از ما بر نمی گیرد[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
تماشای ماه[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
پای غروب[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
تا ریشه هایش را در آغوش بگیرم[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
فرا گرفته دشت را[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
روزهایی که من نیستم[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
چند سال یک بار[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
روز های ارغوانی[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
مشتی گنجشک در دل باغ[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
دلمان خوش بود[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
کوچ می کنم سحر[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]