تو را که می بینم[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
چشم بر صفحه دوخته ام[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
تو آمده ای[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
فکرش را نمی کردم[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
از عطر تازه ی بهار هم که بگذریم[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
نه، عزیز من![ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
لبخند بزن[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]