جغرافیای به حراج رفته[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
ابرها خوشمزه اند[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
جغرافیای کوچک مادرم[ تعداد کلیک : ۲۸۹ ]
هوای دم دار[ تعداد کلیک : ۲۶۴ ]
روزهای دور مانده از تقویم[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
عطش دریا[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
خوابهای آویخته در پارس[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
آبستن واژها[ تعداد کلیک : ۲۸۹ ]
کفشهای آغشته به ساحل[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]