جغرافیای به حراج رفته[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
ابرها خوشمزه اند[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
جغرافیای کوچک مادرم[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
هوای دم دار[ تعداد کلیک : ۲۹۲ ]
روزهای دور مانده از تقویم[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
عطش دریا[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
خوابهای آویخته در پارس[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
آبستن واژها[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
کفشهای آغشته به ساحل[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]