جغرافیای به حراج رفته[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
ابرها خوشمزه اند[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
جغرافیای کوچک مادرم[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
هوای دم دار[ تعداد کلیک : ۲۷۴ ]
روزهای دور مانده از تقویم[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
عطش دریا[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
خوابهای آویخته در پارس[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
آبستن واژها[ تعداد کلیک : ۲۹۸ ]
کفشهای آغشته به ساحل[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]