جغرافیای به حراج رفته[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
ابرها خوشمزه اند[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
جغرافیای کوچک مادرم[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
هوای دم دار[ تعداد کلیک : ۲۶۰ ]
روزهای دور مانده از تقویم[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
عطش دریا[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
خوابهای آویخته در پارس[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
آبستن واژها[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
کفشهای آغشته به ساحل[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]