سالها گذشته است[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
عادت کرده ایم[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
باید اسم دیگری گذاشت[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
مرزها[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
خون[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
خواب می دیدم مرده ام[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
نه زلزله , نه طوفانی[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
چند نفر از ما[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
با زبان مادری ام[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
به دنیا نیامده ای[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
زندگی،همین چند برگ است[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
به گربه خیره شده بود[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]