سالها گذشته است[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
عادت کرده ایم[ تعداد کلیک : ۲۷۹ ]
باید اسم دیگری گذاشت[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
مرزها[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
خون[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
خواب می دیدم مرده ام[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
نه زلزله , نه طوفانی[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
چند نفر از ما[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
با زبان مادری ام[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
به دنیا نیامده ای[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
زندگی،همین چند برگ است[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
به گربه خیره شده بود[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]