این اتاق امشب غزلکافه ست[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
بالاتر[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
تبعید[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
دروغ نیست[ تعداد کلیک : ۶۷۵ ]
لبخندهایت را نگیر از من[ تعداد کلیک : ۸۸۳ ]
حالا هزار واژه ی زیبای من تویی[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
ماه اسفند، ماه پر کاری ست[ تعداد کلیک : ۶۵۵ ]
سرگیجه[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
مثبت[ تعداد کلیک : ۶۸۵ ]
موازی با نفس هایم[ تعداد کلیک : ۷۱۴ ]
آقای اجبارا سفر رفته[ تعداد کلیک : ۶۶۸ ]
بیچاره زمین[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]