این اتاق امشب غزلکافه ست[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
بالاتر[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
تبعید[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
دروغ نیست[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
لبخندهایت را نگیر از من[ تعداد کلیک : ۸۳۱ ]
حالا هزار واژه ی زیبای من تویی[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
ماه اسفند، ماه پر کاری ست[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
سرگیجه[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
مثبت[ تعداد کلیک : ۶۴۳ ]
موازی با نفس هایم[ تعداد کلیک : ۶۸۰ ]
آقای اجبارا سفر رفته[ تعداد کلیک : ۶۳۳ ]
بیچاره زمین[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]