آسانِ سخت[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
چرخش عشق[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
چه قدر پُرم از خالی ها[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
توقیف عشق[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
رفیق شاعر[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
های ِ امید[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
شب قدر[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
بیزارم از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
ریل شادی[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
پیله ی مادری[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]