آسانِ سخت[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
چرخش عشق[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
چه قدر پُرم از خالی ها[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
توقیف عشق[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
رفیق شاعر[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
های ِ امید[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
شب قدر[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
بیزارم از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
ریل شادی[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
پیله ی مادری[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]