دو بافه گندم گیسو[ تعداد کلیک : ۹۷۸ ]
من[ تعداد کلیک : ۶۷۴ ]
اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]
زن[ تعداد کلیک : ۸۱۷ ]
سیاه چشم[ تعداد کلیک : ۸۱۲ ]
لالایی[ تعداد کلیک : ۹۹۲ ]
دو بافه گندم گیسو، تنوری از هیجان[ تعداد کلیک : ۷۰۷ ]
عزیز من همه جان بود و تن نداد به من[ تعداد کلیک : ۶۴۷ ]
دچار اینهمه اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]
چقدر پنجره دور است تا پرنده شدن[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
سیاه چشم،سیه مو، سیاه بخت منم[ تعداد کلیک : ۸۰۶ ]
لالایی بانوی غمگینی ست در گوشم[ تعداد کلیک : ۹۰۱ ]