دو بافه گندم گیسو[ تعداد کلیک : ۹۰۹ ]
من[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۶۴۷ ]
زن[ تعداد کلیک : ۷۷۱ ]
سیاه چشم[ تعداد کلیک : ۷۸۱ ]
لالایی[ تعداد کلیک : ۹۱۳ ]
دو بافه گندم گیسو، تنوری از هیجان[ تعداد کلیک : ۶۶۸ ]
عزیز من همه جان بود و تن نداد به من[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
دچار اینهمه اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
چقدر پنجره دور است تا پرنده شدن[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
سیاه چشم،سیه مو، سیاه بخت منم[ تعداد کلیک : ۷۳۸ ]
لالایی بانوی غمگینی ست در گوشم[ تعداد کلیک : ۸۵۴ ]