مادر؛ گل باغ مهربانی[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
خورشید زخم خورده[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
صدف ِ حوصله[ تعداد کلیک : ۷۵۴ ]
شباویز[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
قصیده باران[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
زخمی تر از بهار[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]