مادر؛ گل باغ مهربانی[ تعداد کلیک : ۶۱۹ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
خورشید زخم خورده[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
صدف ِ حوصله[ تعداد کلیک : ۷۷۶ ]
شباویز[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
قصیده باران[ تعداد کلیک : ۶۹۴ ]
زخمی تر از بهار[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]