مادر؛ گل باغ مهربانی[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
خورشید زخم خورده[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
صدف ِ حوصله[ تعداد کلیک : ۷۶۲ ]
شباویز[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
قصیده باران[ تعداد کلیک : ۶۷۱ ]
زخمی تر از بهار[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]