مادر؛ گل باغ مهربانی[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
خورشید زخم خورده[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
صدف ِ حوصله[ تعداد کلیک : ۷۴۹ ]
شباویز[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
قصیده باران[ تعداد کلیک : ۶۴۹ ]
زخمی تر از بهار[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]