فهم اشیاء و فعل ها در زمان است[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
شعری از شاعری دوردست،[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
صبحگاه[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
آفتاب[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
لب چینه شکسته[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
لای «تلخه ها» دیدمت.[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
اناربن ها گل داده در گودی باغچه،[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]