فهم اشیاء و فعل ها در زمان است[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
شعری از شاعری دوردست،[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
صبحگاه[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
آفتاب[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
لب چینه شکسته[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
لای «تلخه ها» دیدمت.[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
اناربن ها گل داده در گودی باغچه،[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]