فهم اشیاء و فعل ها در زمان است[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
شعری از شاعری دوردست،[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
صبحگاه[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
آفتاب[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
لب چینه شکسته[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
لای «تلخه ها» دیدمت.[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
اناربن ها گل داده در گودی باغچه،[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]